Zásady naší služby

1) Ochrana soukromí uživatelů

2) Právo na srozumitelné informace

3) Uznání důstojnosti a respekt k individualitě

4) Rovný přístup

5) Právo spolurozhodovat o poskytování služby

6) Vytváření bezbariérového prostředí

 

Principy vycházející ze zásad služby

1) Uživatelé služby jsou rovnoprávní občané, bereme je s úctou a vážíme si jich a tyto naše zásady se 

snažíme předat i široké veřejnosti

- Oslovujeme uživatele služby jejich jménem, po předchozí domluvě si s nimi vykáme, případně 

tykáme s ohledem na přání uživatele.

- S uživateli služby komunikujeme pro ně srozumitelným způsobem, abychom zabránili vzniku 

pocitu nejistoty, méněcennosti.

- Během integračních aktivit a při kontaktu s veřejností seznamujeme okolí se schopnostmi uživatelů 

služeb. 

- Uživatelům služby dáváme plnou zodpovědnost za některé aktivity související s pravidelnými 

činnostmi v dílně (např. vedení ranní rozcvičky, zalévání kytek, prostírání stolu, apod.). 

 

2) Při aktivitách dílny uplatňujeme pozitivní a individuální přístup k uživatelům služby 

- Respektujeme přání, schopnosti a potřeby jednotlivých uživatelů služby. 

- Víme, že každý uživatel potřebuje individuální přístup, např. z důvodu věku, s ohledem na 

schopnosti a fyzické možnosti.

- Vždy vyzdvihujeme pozitivní aspekty práce uživatele.

- Posilujeme sebevědomí a aktivitu uživatelů. Při řešení náročných úkolů podporujeme uživatele služby, aby je byli schopni postupně dosáhnout. 

- Naše moto: „Udělat chybu je lidské. Chyba není problém.“

 

3) Každý uživatel má právo dostat všechny informace důležité pro jeho rozhodování srozumitelným 

způsobem (slovně, názorně, případně prakticky) a může si samostatně vybrat, kterou naši službu využije, do jaké míry a jakým způsobem. 

 

4) Každý uživatel služby má možnost mít námitky proti způsobu poskytování služby. Může si stěžovat, aniž by mu hrozilo, že by se v rámci poskytování služby změnil přístup k jeho osobě. 

Pro řešení stížností máme vypracována vnitřní pravidla. Stížnosti nahlížíme jako možnou cestu 

k dalšímu zkvalitňování námi poskytované služby.

 

5) Snažíme se tvořit společenství, ve kterém je prostor pro profesní, osobní i duševní rozvoj a v němž 

se uživatelé služby i zaměstnanci mohou cítit dobře.

- Pro každého člověka je důležité mít určitý rytmus v životě, stejně tak, jako je tomu v přírodě. 

Snažíme se proto uživatelům služby umožnit spojení s přírodními rytmy – prožití střídání ročních 

období a oslavu důležitých svátků – a začlenit pravidelný rytmus a společný řád dne, jakožto 

důležitý ozdravný prostředek pro práci v naší dílně. 

- Každý den začínáme společným zahájením, abychom se rozhýbali, vzájemně naladili a připravili se na pracovní den.

- Snažíme se udržovat příjemnou atmosféru na pracovišti. Ta je založena především na dobré a 

srozumitelné a otevřené komunikaci, důvěře a respektu.

- Stejně tak udržujeme dobré pracovní klima i mezi zaměstnanci dílny. Ti mají možnost 

probírat všechny své podněty, přání, či problémy během společné schůze, která se koná 

každý týden. Zaměstnancům služby je také poskytována pravidelná supervize.

 

6) Respektujeme a chráníme práva a svobody uživatelů služby a jejích zaměstnanců.