SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2012

 

Sněhová královna: tanec pomáhá

Děti z kurzů Irského tance Tanečního Studia Mirabel se rozhodly svým tancem podpořit provoz Dílny Gawain, služby sociální rehabilitace pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Chtějí tak ukázat, že pomoci druhým není složité ani nákladné, že to zvládne každý, i malé dítě. Stačí chtít a vložit svou energii do projektu, který má smysl.

Děti si sami vymyslely téma Sněhové královny a budou se aktivně podílet na tvorbě celé choreografie. Vymyslí si scénografii, navrhnou a dotvoří své kostýmy, kulisy a rekvizity, navrhnou dějovou linii i konkrétní krokové a choreografické sekvence. Svou práci pak představí široké veřejnosti na benefičním představení, jehož výtěžek věnují právě lidem s postižením. Ti se sami aktivně zapojí do představení - doprovodí malé tanečnice živou hrou na violoncella a objeví se také v některých rolích příběhu, který svým výstupem dramaticky doplní. 

Taneční Studio Mirabel podporuje děti bez ohledu na věk, míru talentu či handicapu (sociálního, zdravotního). Tančit zde může každý, kdo se tanci chce věnovat celým srdcem. Úspěchy tohoto přístupu jsou mnohé, nejen na úrovni taneční - junioři se mohou pochlubit ziskem titulu Mistrů ČR pro rok 2011 v kategorii Lidových tanců TV show na Taneční skupině roku - ale také na rovině sociální, kde naším největším úspěchem je právě připravované představení Sněhová královna, které vychází pouze z iniciativy dětí.

Na projekt budou navazovat představení pro školy, na kterých bude celý projekt představen, a tak se i jiné děti dozvědí, že pomoci může každý, že je to jednoduché a také zábavné.

Cíle projektu

 • Dát prostor dětské představivosti a kreativitě při tvorbě choreografie, scény, kostýmů, rekvizit a hudebního podkladu.

 • Rozvoj tanečních schopností a dovedností dětí.

 • Bourání bariér: rozvoj spolupráce, přátelství, respektu a porozumění lidem s postižením.

 • Podpora osamostatňování a schopnosti rozhodování.

 • Prevence sociálně-patologických jevů (návykové chování a zneužívání návykových látek, toulání, patologické vrstevnické skupiny…).

 • Prevence projevů civilizačních syndromů a nemocí (obezita, zvýšený cholesterol, nedostatek pohybu, reálné vztahy v reálném čase a prostoru jako kontrast k internetu a PC hrám).

 • Pozitivní vliv na vnímání sebe a druhých (sociální citlivost a empatie), uvědomování si zdravého životního stylu a způsobu stravování.

Návrh řešení

 • Počet dětí zapojených do projektu: max. 30

 • Věk dětí je v rozmezí 5-17 let.

 • Počet lidí s mentálním postižením zapojených do projektu: max. 12

 • Hlavní koordinátor projektu, koordinace choreografie: Mgr. Kristína Pekárková

 • Spolupráce: děti z TS Mirabel, Nora Vockerodt, Jiří Paul a další pracovníci Tanečního studia Mirabel a Textilní dílny Gawain

Oblasti podpory

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

 • Příspěvek na kostýmy

 • Příspěvek na kulisy

 • Příspěvek na rekvizity

 • Příspěvek na pronájem divadla

 • Příspěvek na týdenní taneční soustředění

 • Příspěvek na tisk propagačních materiálů

 • Příspěvek na provoz Textilní dílny Gawain (konkrétní možnosti podpory naleznete na www.gawain.cz, Vaše podpora bude uveřejněna na benefičním představení)

K čemu bude použit výtěžek z představení?

Čistý výtěžek z akce bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy. Do výtěžku se počítá vstupné, tržba z prodeje výrobků během akce a benefiční dary (darovací smlouvy lze uzavřít max. 10 dní před a 10 dní po akci). Grant nebo-li zdvojnásobení výtěžku od Nadace Divoké husy bude využit na pořízení vybavení a materiálu do dílny Gawain a na kurz designu klobouků. Čistý výtěžek půjde na provozní náklady dílny.