První setkání 

23. - 25. 10. 2009, Tübingen (Německo)

Prostory pro první setkání poskytla základní škola Geschwister-Scholl-Schule v Tübingenu.

V úvodu přednesla paní Sigune-Maria Lorenz úvodní příspěvek na téma

"Vývoj mozku v průběhu života a jeho kritická období".

Poukázala v něm na skutečnost, že lidský mozek se vyvíjí v etapách, které na sebe navazují, vzájemně se podmiňují, lze dokonce říci, že výsledek jedné vývojové fáze je "inputem" fáze následující. Poté dala tuto skutečnost do souvislosti s výukou a vzděláváním, v němž by porozumění vývoji mozku mělo hrát zásadní roli především z toho důvodu, aby nestály proti sobě nároky vzdělávacího procesu a intelektuální a duševní možnosti, jimiž (zejména mladý) člověk disponuje (či ještě nedisponuje). Fakt, že tyto dvě roviny jsou skutečně často v nesouladu, je jednou z příčin silného nárůstu problémového chování žáků a jejich pozdějšího neúspěšného zapojení do společnosti. Situace však není bezvýchodná. Současná věda dosáhla velkého pokroku v porozumění fungování mozku a na jeho základě existují i vzdělávací doporučení a postupy, jak předcházet jevům jako záškoláctví, sociální vyloučení, studijní selhávání atp.

Následovaly další referáty - zabývaly se konkrétními "vlastnostmi a schopnostmi" mozku a navrhovaly postupy ve výchově či vzdělávání, jež jsou v souladu s vývojem, kterým mozek během života prochází - v zájmu co nejlepšího využítí toho, co mozek svému "uživateli" nabízí.

Obsah všech příspěvků byl ve zkrácené formě shrnut do základního pracovního dokumentu s názvem "Neurodidaktika" a je dostupný v kategorii Projekt GRUNDTVIG - Dokumenty.

Součástí programu bylo také vzájemné představování partnerů a jejich činnosti.

Poté jsme dali hlavy dohromady a sestavili jsme okruh témat, která nás zaujala a jimiž se budeme zabývat. Každý z partnerů vyhodnotil, v čem mu mohou získané poznatky pomoci v jeho vlastní práci, a jak je může uplatnit.

Aby se mohli účastníci setkání odreagovat od náročného programu, připravili organizátoři společenský večer a také prohlídku historického centra Tübingenu, které je významným univerzitním a kulturním městem.

Na závěr setkání jsme shrnuli jeho obsah do stručného přehledu, který posloužil k prezentaci výsledků a tématu vůbec. Domluvili jsme též obrysy setkání následujícího, které proběhne v Ankaře.