Základní činnosti naší služby

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny - doprovod na toaletu, pomoc při využití toalety, podpora či případná pomoc při mytí rukou, apod.

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

a) Zajištění stravy

b) Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

a) Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

b) Nácvik přesunu na vozík a z vozíku

c) Další nácvikové činnosti zvyšující soběstačnost - prostření stolu, příprava čajů, nápojů, svačiny, praní, žehlení, úklid

4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

- Motorické dovednosti:

 • Jemná a hrubá motorika

- Psychické dovednosti:

 • Uvědomění si vlastních zdrojů
 • Intelektuální schopnosti
 • Motivace
 • Potřeby
 • Návyky
 • Zvyky
 • Cíle

- Sociální dovednosti:

 • Komunikace
 • Schopnost práce ve skupině
 • Schopnost nést odpovědnost za své povinnosti

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 • Komunikace
 • Zvyšování schopnosti práce ve skupině
 • Zprostředkování kontaktů na další služby
 • Nácvikové aktivity vedoucí ke zvýšení samostatnosti
 • Kulturní společenské akce

5. Osobní konzultace - probíhají obvykle v rámci individuálního plánování s uživatelem služby v době od 8:30 do 14:30. Uživatelé služby, rodiče, opatrovníci a zájemci o službu mají možnost využít odpoledních konzultačních hodin.